הסכם חלוקת עזבון

הסכם חלוקת עזבון

מהו המושג ׳עזבון׳?

עזבון הוא כלל הרכוש שמשאיר אדם לאחר מותו.
סך כל נכסי המת – כולל קניין רוחני, נדל״ן, כספים, רכוש.
העזבון כולל את זכויותיו וחובותיו של המוריש.
במידה והמוריש ערך צוואה – העזבון יחולק בין היורשים אשר יקבלו חלקם בהתאם למה שרשם והחליט בצוואה וצו קיום צוואה שיתקבל.
במידה והאדם לא ערך צוואה, העיזבון יחולק בין יורשיו החוקיים אשר יקבלו חלקם בהתאם לחוק הירושה וצו הירושה שיתקבל.

הסכם חלוקת עזבון

הסכם שנעשה בין היורשים של העזבון בלבד לגבי חלוקת עזבונו של המוריש.
הסכם חלוקת העזבון מאפשר ליורשים לסטות מההוראות שניתנו להם בצוואה או לפי חוק הירושה.
היורשים מחליטים בהסכם כיצד יש לחלק את העיזבון בניהם.

מה זה אומר?

ההסכם מאפשר ליורשים לחלק את רכוש העזבון בהסכמה בניהם באופן אחר ממה שהתכוון המוריש ובתנאי וכולם מסכימים לחלוקתו אשר נעשית בדך כלל בהתאם למצב הרכוש הקיים בעת עריכת ההסכם.
כל זאת נעשה מאחר וליורשים ישנה אפשרות לחלק את העזבון כאוות נפשם בתנאי ונעשה בהסכמת כלל היורשים.
במקרה של צוואה המראה כיצד אדם רוצה לחלק את העזבון שלו יערך ההסכם בכפוף לתנאי הצוואה.
הסכם חלוקת העזבון נעשה לאחר המוות וגובר על צו קיום הצוואה או צו הירושה ומאפשר חלוקת עזבון לפי רצון היורשים והצרכים בעת עריכת ההסכם.

לעיתים בעת עריכת הצוואה מצב הרכוש שונה מאשר בעת מותו של אדם ויש צורך לדוגמא על מנת להימנע ממכירה של נכסי העזבון, לחלק אותם בעין בין היורשים כל זאת בהתחשב ברצון המצווה.

ההסכם בדרך כלל יערך בשל שיקולים של חיסכון במס בעיקר לדומגא במקרה של מיסי מקרקעין החלים על מכירת נכסי מקרקעין.
ההסכם מטרתו תהיה לחלק את העזבון באופן צודק ככל האפשר בהתאם לצו הירושה או צו קיום הצוואה כמו כן מטרתו למנוע תשלום מס (בייחוד מיסים החלים על מכירת נכסי מקרקעין) במקום שאפשר להמנע מכך.

הסכם חלוקת עזבון שואף למצב שבו היורשים או מי מהם יוכלו להרוויח מקבלת נכס מהעזבון ובדרך כלל נכסי מקרקעין השייכים לעזבון ולהימנע ככל האפשר ממכירתם או מאירוע מס במסגרת חלוקתם בין היורשים.

ישנם כמה דגשים שיש לקחת בחשבון בעת עריכת הסכם חלוקת עזבון.

חלוקת עזבון חלקי

ההסכם לא חייב לכלול את כלל נכסי העזבון.

כלומר ההסכם יכול לחול רק על חלק מהעזבון ושאר העזבון יחולק בהתאם לאמור בצוואה או על פי חוק הירושה לפי העניין.
הסכם חלוקת עזבון חייב לכלול נכסים של העזבון בלבד ולא יכלול נכסים מחוץ לעזבון שאחרת החלוקה עלולה להוביל לאירוע מס.

אישור הסכם חלוקת עזבון

אין חובה להגיש הסכם זה לאישורו של בית המשפט אך הוא יקבל תוקף חוקי רק עם חתימתו ובוודאי במקום שנדרש לדוגמא רישום חדש על הבעלות במקרקעין של העזבון.

יש לקחת בחשבון כי חתימת ואישורו של בית המשפט להסכם תגרום לקושי בביטולו בהמשך.

יש לתת את הסכם חלוקת העזבון יחד עם צו הירושה או צו קיום צוואה לכל הגורמים אשר אמורים לפעול על פיו ועליהם למלא אחר ההסכם כגון בנקים, חברות ביטוח, לשכת רישום מקרקעין, רשם החברות וכו'.

יש לך שאלה?

מעוניין בייעוץ?

שתפו: