תקנון האתר

טפלו את ברנדט משרד עורכי דין

תקנון האתר

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

משרד עורכי דין טפלו את ברנדט (להלן: המשרד), מכבד את פרטיות השימוש של המשתמשים באתר שלנו שכתובתו bt-advocate.com.
מדיניות הפרטיות להלן מתארת את אופן השימוש במידע.

תנאים מקדימים לשימוש באתר

בעת השימוש באתר, הכניסה או ההתחברות לאתר, מאשרת הסכמתכם לכך שאנו נשמור ונשתמש במידע באופן המתואר להלן. אם אינך מסכים או מסכימה לתנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, יש להפסיק מיידית ולהימנע מכל שימוש באתר.

אתר המשרד

אתר המשרד מציג פרופיל תדמיתי של המשרד, כולל מידע אינפורמטיבי בתחומי המשפט המצוינים באתר לרבות תוכן מקצועי, כתבות, מאמרים, מדריכים, פורומים, דפי מידע, הסברים, ציטוטי פסיקה וחקיקה ופרסומים בתחומים שונים מאת עורכי הדין, המסופקים בחינם למשתמשי האתר. האתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי וכל המפורט באתר נעשה למטרת העשרה בלבד. מומלץ להיוועץ עם עורכי הדין בכל סוגיה או נושא המופיע באתר לקבלת ייעוץ מקצועי נכון ושלם. מידע משפטי המופיע באתר כפוף לשינויים תכופים בפסיקה ו/או בחקיקה ואינו בהכרח מידע עדכני נכון למועד השימוש באתר. צוות המשרד אינו מתחייב לעדכן את המידע המופיע באתר.

המשרד משקיע מאמצים להכניס לאתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, טעויות בעיבוד והצגת המידע באתר יכולות להיות ואין לראות במידע בייעוץ מכל סוג שהוא ואין להסתמך על המידע באתר וכאמור מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום.

תנאי השימוש באתר

אין בשימוש באתר בכדי ליצור יחסי עורך דין – לקוח. מידע שיימסר באמצעות האתר או דרכי יצירת הקשר המפורטות בו לא ייחשב כסודי ו/או כמוגן בחיסיון עורך דין – לקוח.

אין למשרד ולא תהיה כל אחריות לאתרים אחרים או לתוכנם אשר הקישורים שלהם מופיעים באתר.

מידע המועבר דרך האתר

המשתמש באתר מעביר אוטומטית את ה- IP address שלו (או כתובת ה-Mac לפי המקרה). מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.

בנוסף נאסף מידע אישי הנמסר על ידי המשתמש במודע במהלך השימוש באתר במסגרת מילוי טופס יצירת הקשר שבאתר הכולל את הפרטים הבאים: שם, מספר טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני.

קבלך תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר נעשית בעצם השימוש באתר.

המשתמש מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי נמסר מרצונו החופשי, על מנת לקבל את שירותי האתר ומסכים כי המידע ישמר במשרד, במאגר מידע (אשר יתכן ויירשם בהתאם לדרישות הדין) ו/או לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.

מידע אישי של המשתמש ישמש:

  • ליצור קשר עם המשתמש.
  • שיפור האתר והשירותים הניתנים באתר.
  • שירותי תמיכה טכנית.
  • קבלת מידע אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לצרכי אבטחת מידע והן כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמש באתר.

צדדים שלישיים

ככלל אנו לא נעביר או נשתף את המידע האישי של המשתמש עם צדדים שלישיים אלא במקרים הבאים: (א) לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) לאכוף את מדיניות הפרטיות הזו או את תנאי השימוש באתר שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים המופיעים באתר והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ז) להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי שלנו, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

המשרד רשאי להעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתו הבלעדי.

שינוי או מחיקה של מידע אישי

משתמש המעוניין לעדכן או למחוק מידע אישי שהועבר, ישלח הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט הבקשה
לכתובת הבאה info@bt-advocate.com והמשרד יעשה מאמץ להענות לבקשה בכפוף לדיני הפרטיות.

אבטחה

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אנו לא מתחייבים ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

צדדים שלישיים – איסוף מידע

יתכן ונשתמש בצד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד מידע שנאסף במסגרת השימוש באתר. צדדים שלישיים כוללים  Google Analytics Google Ads, Facebook Ads,  ואין לנו כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. מומלץ לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם.

מעקב תוך שימוש ב"עוגיות" וכדומה

אנו וצדדים שלישיים משתמשים לעיתים ב"עוגיות" (cookies),  או פיקסל של פייסבוק וכדומה. מעקב באמצעים שכאלה נשמר על גבי מכשיר המשתמש  ומאפשר הפעלת מאפיינים מסוימים אוטומטית כגון ההתחברות לאתר ותוך כך נועד להקל את השימוש באתר. ניתן לנטרל תכונות אלה ולמחוק לדוגמא עוגיות או לחסום עוגיות באופן שהשימוש המקוון באתר יהיה מוגבל.

קישור לרשתות חברתיות

האתר כולל קישורים לאתרים חיצוניים ורשתות חברתיות (כגון "Like" ו-"Share" של בפייסבוק ו/או "Share" של WHATSAPP, המתוחזקות על ידי צדדים שלישיים שאינם בשליטתנו וכל שימוש ברשתות חברתיות שכאלה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או האתר הרלוונטי.

עדכון או שינוי

שינוי או עדכון מדיניות הפרטיות יתכן על ידנו בכל עת. כל שינוי מהותי יעודכן בדף הבית של האתר ויכנס לתוקף תוך שבעה ימים. המשך שימוש באתר לאחר שינוי או עדכון מהווה הסכמה לשינויים החדשים. תיקון בהתאם לכל דרישה חוקית עשוי להיכנס לתוקף באופן מיידי.